Thủ tục xuất, tái xuất khẩu Động, thực vật hoang dã


 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CƠ QUAN QUẢN LÝ CITES VIỆT NAM

                                        

 

THỦ TỤC XUẤT KHẨU, TÁI XUẤT KHẨU MẪU VẬT

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Theo Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm.

II. NƠI THỤ LÝ HỒ SƠ VÀ TRĂ KẾT QUẢ

Văn thư

1. Hồ sơ đề nghị xuất khẩu, tái xuất khẩu vì mục đích thương mại gồm:

- Đơn đề nghị (theo mẫu);

- Giấy xác nhận nguồn gốc mẫu vật hợp pháp do Cơ quan có Thẩm quyền cấp;

- Hợp đồng giao kết thương mại giữa các bên có liên quan (bản sao).

2. Hồ sơ đề nghị xuất khẩu, tái xuất khẩu không vì mục đích thương mại gồm:

- Đơn đề nghị (theo mẫu);

- Giấy xác nhận nguồn gốc mẫu vật hợp pháp do Cơ quan có Thẩm quyền cấp;

- Văn bản về: hợp tác nghiên cứu khoa học hoặc quà biếu, tặng ngoại giao của cơ quan có thẩm quyền (đối với mẫu vật nghiên cứu khoa học, ngoại giao); Quyết định cử đi tham dự triển lãm, biểu diễn xiếc của cơ quan có thẩm quyền (đối với mẫu vật để triển lãm, biểu diễn xiếc);

- Bản sao giấy phép nhập khẩu của cơ quan quản lý CITES nước nhập khẩu (đối với mẫu vật quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES).

3. Hồ sơ đề nghị xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật săn bắn, mẫu vật tiền Công ước gồm:

- Đơn đề nghị (theo mẫu);

- Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp hoặc bản sao giấy phép, chứng chỉ mẫu vật săn bắn do cơ quan có thẩm quyền của nước có liên quan cấp (đối với mẫu vật săn bắn); hồ sơ mẫu vật tiền Công ước hoặc bản sao giấy phép CITES nhập khẩu (đối với mẫu vật tiền Công ước);

IV. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT

- Thời gian hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ: không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Thời gian xử lý, trả kết quả: không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Trong trường hợp cần lấy ý kiến tư vấn của Cơ quan Khoa học CITES Việt Nam hoặc các tổ chức nước ngoài: Thông báo cho khách hàng không quá 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

V. CÁC KHOẢN LỆ PHÍ

Không thu lệ phí

Nguồn: kiemlam.org.vn

anhtai.bvn

 

Bài nguyên bản: http://www.botanyvn.com:443/cnt.asp?param=news&newsid=1115
© Copyright 2007-2022 BVNGroup, website http://www.botanyvn.com
® BVNGroup. Mọi nội dung được sử dụng lại đều phải ghi rõ nguồn gốc từ website này.