Ban hành Quy định về quản lý sản xuất và chứng nhận rau an toàn

QUYẾT ĐỊNH

04/2007/QĐ-BNN, Hà Nội, ngày 19 tháng  01 năm 2007

Ban hành Quy định về quản lý sản xuất và chứng nhận rau an toàn

 


BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số: 86/CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá số: 18/1999/PL-UBTVQH10, ngày 24/12/1999 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số: 12/2003/PL-UBTUQH11, ngày 26 tháng 7 năm 2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số: 163/2004/NĐ-CP, ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số: 179/2004/NĐ-CP, ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Qui định về quản lý sản xuất và chứngng nhận rau an toàn.

 

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số: 67/1998/QĐ-BNN-KHCN, ngày 28/4/1998 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định tạm thời sản xuất rau an toàn. 

 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TU;

- Vụ Pháp chí, Bộ NN & PTNT;

- Lưu VT, TT.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

 

 

 

Cao Đức Phát

 

anhtai.bvn

 

Bài nguyên bản: http://www.botanyvn.com:443/cnt.asp?param=news&newsid=109
© Copyright 2007-2021 BVNGroup, website http://www.botanyvn.com
® BVNGroup. Mọi nội dung được sử dụng lại đều phải ghi rõ nguồn gốc từ website này.