HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with

NEWS > LAW KNOWLEDGE

Procedues and duration in CITES authorization

Last modified on 27/1/2010 at 4:23:00 PM. Total 2127 views.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CƠ QUAN QUẢN LÝ CITES VIỆT NAM

                                        

 

THỦ TỤC, THỜI HẠN CẤP GIẤY PHÉP, CHỨNG CHỈ CITES

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Theo Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm.

II. NƠI THỤ LÝ HỒ SƠ VÀ TRĂ KẾT QUẢ

Văn thư

III. NHẬP NỘI TỪ BIỂN MẪU VẬT QUY ĐỊNH TẠI CÁC PHỤ LỤC I, II CỦA CÔNG ƯỚC CITES

- Đơn đề nghị (theo mẫu);

- Văn bản chấp thuận của cơ quan bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Trung ương;

- Trường hợp mẫu vật nhập nội từ biển là động vật, thực vật hoang dã còn sồng phải có các giấy tờ sau:

  • Xác nhận đủ điều kiện nuôi, giữ, chăm sóc của cơ quan bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc cơ sở quản lý chuyên ngành về thuỷ sản ở địa phương không có cơ quan bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.
  • Xác nhận của Cơ quan Khoa học CITES Việt Nam về việc nhập nội mẫu vật đó không ảnh hưởng xấu tới môi trường và việc bảo tồn các loài động vật, thực vật trong nước đối với trường hợp loài động vật, thực vật đó lần đầu tiên được nhập nội vào Việt Nam.

IV. VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH MẪU VẬT LÀ ĐỘNG VẬT SỐNG

- Đơn đề nghị (theo mẫu);

- Bản sao giấy phép, chứng chỉ xuất khẩu của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu;

- Bản sao hợp đồng vận chuyển quá cảnh.

V. CHỨNG CHỈ MẪU VẬT TIỀN CÔNG ƯỚC

- Đơn đề nghị (theo mẫu);

- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của mẫu vật (hoá đơn mua bán, giấy phép khai thác hoặc giấy phép nhập khẩu).

VI. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT

- Thời gian hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ: không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Thời gian xử lý, trả kết quả: không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Trong trường hợp cần lấy ý kiến tư vấn của Cơ quan Khoa học CITES Việt Nam hoặc các tổ chức nước ngoài: Thông báo cho khách hàng không quá 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

VII. CÁC KHOẢN LỆ PHÍ

Không thu lệ phí

Nguồn: Kiemlam.org.vn

anhtai.bvn

Rating:       Google Bookmarks Facebook sharing Twitter sharing   Email     Print it     Comment

READ MORE FROM AMAZON

NEWER POSTED ARTICLES:
PREVIOUSLY POSTED ARTICLES:
NEWEST ARTICLES


MOST VIEWED

READ MORE FROM AMAZON

WEBSITE LINKS

 
 
 
 
 
 
 

TAGS CLOUD

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024