Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Xyridaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hoàng đầu (Thảo vàng)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Xyridaceae Agardh. 1823

Cỏ nhiều năm, gần với họ Thài lài (Commelinaceae), thân mọc đứng, về ngoại dạng cúng khá giống với họ Bấc (Junaceae).

Đặc trưng bởi cụm hoa hình đầu, hoa không đều vì 2 trong 3 lá đài có phiến hình thuyền còn phiến trong (giữa) dạng màng và tạo thành mũ chụp lên tràng trước khi hoa nở. Bầu thượng 1 ô với 3 giá noãn hoặc bầu 3 ô với giá noãn gốc

Quả nang chẻ ô (loculicide), mở bằng ba van nằm trong ống đài bền.

Thế giới có 4 chi, 70 loài, phân bố ở nhiệt đới và cận nhiệt đới

Việt Nam ó 1 chi, 19 loài

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Commelinales

CÁC CHI
Xyris

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024