HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with
CLASS

Scientific name: Volvocophyceae
English name:
Vietnamese name: Tảo lục chuyển động
Other name:

DESCRIPTION

Tản có cấu tạo dạng mônát, sống đơn độc hay sống thành tập đoàn. Tế bào có 2 hoặc 4 roi đều nhau đính ở đầu trước, có điểm mắt và không bào co bóp. Tảo chuyển động trong suốt chu trình sống. Vách tế bào là xenlulosa hay pectin, không có khả năng thay đổi hình dạng. Sản phẩm đồng hoá là tinh bột, ít khi là dầu hay vôlutin.

Sinh sản sinh dưỡng bằng cách phân chia tế bào, sinh sản vô tính bằng động bào tử, sinh sản hữu tính có thể gặp đẳng giao, dị giao, toàn giao và noãn giao. Một số loài sống tập đoàn có phân hoá thành tế bào dinh dưỡng và tế bào sinh sản vô tính chuyên hóa.

Người ta cho rằng lớp này có tổ tiên là dạng amíp và một đại diện nào đó của nó đã là tổ tiên của lớp Protococcophyceae.

SCIENTIFIC CLASSIFICATION
Kingdom: Plantae
Division: Chlorophyta

LIST OF ORDINES

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024