Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Vatica philastreana Pierre, 1890 (CCVN, 1: 555).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Làu táu nước; Táu nước
Tên khác: V. thorelii Pierre, 1890 (FGI, 1: 389; CCNVN, 1: 319).;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales
Họ: Dipterocarpaceae
Chi: Vatica

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024