Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Symplocos glomerata
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dung chụm; Dung chụm, Dung đen, Vôi, Nhóc
Tên khác: Symplocos poilanei Guillaum; Symplocos garcinifolia Guillaum; Symplocos glomerata King ex Clarke subsp. congesta (Benth.) Noot. var. congesta; Symplocos glomerata King ex Clarke subsp. congesta (Benth.) Noot. var. poilanei (Guill.) Noot.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ebenales
Họ: Symplocaceae
Chi: Symplocos

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024