HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with
CLASS

Scientific name: Siphonophyceae
English name:
Vietnamese name: Tảo ống
Other name:

DESCRIPTION

Tản lớn, lưỡng bội, có thể phân hoá thành thân, rễ và lá giả nhưng không có cấu trúc tế bào do khi các tế bào phân chia không hình thành vách ngăn. Do đó toàn bộ tản là một tế bào lớn chứa nhiều nhân. Vách ngăn chỉ hình thành khi bị thương hay hình thành cơ quan sinh sản. Sinh sản hữu tính là dị giao. Các túi giao tử là các nhánh dinh dưỡng hay chuyên hóa. Khi hình thành giao tử có phân chia giảm nhiễm. Hợp tử phát triển ngay thành tản dinh dưỡng lưỡng bội. Các loài của Bộ này chủ yếu phân bố ở nước lợ có độ muối 10%o trở lại. Các chi thường gặp là Codium, Bryopsis và Caulerpa.

SCIENTIFIC CLASSIFICATION
Kingdom: Plantae
Division: Chlorophyta

LIST OF ORDINES

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024