Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Rhynchospora corymbosa (L.) Britt. 1892 (CCVN, 3:665)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chuỷ tử tán; Chuỷ tử tản phòng; Cói chuỷ tử tán
Tên khác: Scirpus corymbosus L. 1756. - Rhynchospora aurea Vahl, 1806 (FGI, 7:147);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Rhynchospora

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023