Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Phrymaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

tất cả các thành viên (chi và loài) của họ này hiện nay thuộc về họ Cỏ roi ngựa (Verbenaceae)

Do đó họ này cần bỏ đi và tất cả các thành viên của nó nhập vào họ Cỏ roi ngựa

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales

CÁC CHI
Phryma

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024