Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Oxalidales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chua me đất
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bộ Chua me đất (danh pháp khoa học: Oxalidales, đồng nghĩa: Connarales Reveal, Cephalotales  Nakai, Cunoniales Hutchinson, Huales  Doweld) là một bộ trong thực vật có hoa, nằm trong phân nhóm Hoa hồng (rosids) của thực vật hai lá mầm. Phân loại của APG II đặt các họ sau trong bộ này:

    * Họ Brunelliaceae: 1 chi với 55 loài
    * Họ Cephalotaceae (Họ Nắp ấm (Úc)) : 1 chi với 1 loài (Cephalotus follicularis)
    * Họ Connaraceae: 12 chi với 180 loài
    * Họ Cunoniaceae: 27 chi với 280 loài
    * Họ Elaeocarpaceae (Họ Côm): 12 chi với 605 loài
    * Họ Huaceae ?: 2 chi với 3 loài tại châu Phi nhiệt đới (Congo)
    * Họ Oxalidaceae (Họ Chua me đất): 6 chi với 770 loài

Theo APG, bộ Oxalidales xuất hiện khoảng 91-88 triệu năm trước (trừ họ Huaceae), với sự phân nhánh của nhóm chỏm cây bắt đầu khoảng 77-72 Ma (Wikström và ctv. 2001).

Trong hệ thống Cronquist cũ thì phần lớn các họ trên được đặt trong bộ Hoa hồng (Rosales). Họ Oxalidaceae đã được đặt trong bộ Mỏ hạc (Geraniales) còn họ Elaeocarpaceae được tách ra trong hai bộ là bộ Cẩm quỳ (Malvales) và bộ Viễn chí (Polygalales), trong bộ thứ hai nó có tên gọi cũ là họ Tremandraceae.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida

CÁC HỌ
Connaraceae

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024