Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Orchidales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lan
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bộ Lan hay bộ Phong lan là một bộ thực vật một lá mầm mà trong các hệ thống phân loại cũ được coi là một bộ, nhưng trong phân loại mới nhất của APG thì nó chỉ được coi là một phần của bộ Măng tây (Asparagales).

Tên gọi này là tương đối gần đây, do các hệ thống cũ hơn sử dụng danh pháp thực vật miêu tả cho bộ chứa các loài lan. Các hệ thống Bentham & Hooker cũng như Engler đưa các loài lan vào bộ Microspermae trong khi hệ thống Wettstein coi chúng như là bộ Gynandrae. Định nghĩa của bộ này thay đổi theo hệ thống phân loại được sử dụng. Mặc dù phần lớn của bộ này chỉ chứa các loài lan (thông thường chỉ trong một họ, nhưng đôi khi được tách ra thành nhiều họ, như trong hệ thống Dahlgren, xem dưới đây), và đôi khi các họ khác cũng được thêm vào.

Vấn đề phân loại

Trong một số phân loại cũ trước đây, nó được chia ra thành các họ sau:

    * Thismiaceae: Hiện nay dược coi là cùng một kiểu với họ Burmanniaceae và được đưa vào trong họ này. Họ này lại thuộc về bộ khác là bộ Củ nâu (Dioscoreales).
    * Orchidaceae: Họ này được phân chia thành vài phân họ, và sau đó thành các tông, phân tông, và sau đó là các chi. Sáu phân họ sau được công nhận:
          o Phân họ Apostasioideae: đơn ngành (Apostasia và Neuwiedia)
          o Phân họ Cypripedioideae: đơn ngành (4 chi)
          o Phân họ Epidendroideae: bao gồm gần như 80% các loài đơn ngành
          o Phân họ Orchidoideae: được coi là đa ngành; phần lớn các loài lan (750 chi), có thể tách ra thêm thành một phân họ mới là phân họ Spiranthoideae
          o Phân họ Vandoideae: đơn ngành
          o Phân họ Vanniloideae: đôi khi được coi là một phân họ riêng rẽ nhưng từ quan điểm của các nghiên cứu phân tử thì nó gần như tương tự như hai phân họ Epidendroideae và Orchidoideae. Phân họ này là một nhánh lưỡng phân cơ sở của loại lan chỉ có một nhị.

Takhtajan

          Họ Orchidaceae

Cronquist 1981

          Họ Burmanniaceae
          Họ Corsiaceae
          Họ Geosiridaceae
          Họ Orchidaceae

Dahlgren

          Họ Apostasiaceae
          Họ Cypripediaceae
          Họ Neuwiediaceae
          Họ Orchidaceae

Thorne 1992

          Họ Orchidaceae

APG

Bộ này không được công nhận trong hệ thống APG II, người ta đưa nó vào bộ Asparagales.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida

CÁC HỌ
Orchidaceae

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024