Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Myrtaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sim (Trâm)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Myrtaceae Juss. 1789

Cây gỗ hoặc bụi, cành thường vuông và có khoang tinh dầu thơm. Lá mọc đối không lá kèm.

Hoa đều lưỡng tính, mẫu 5, cánh hoa có màu sắc,  thùy đài xếp lợp, bộ nhị nhiều xếp obdiplostemon, có khi hợp thành 4, 5(6) nhóm hoặc đẳng số và đối diện với cánh hoa. Bao phấn mcos khi mở bằng lỗ ở đỉnh, không có triền, bàu có khi nhiều ô, bầu dưới.

Quả nạc có nhiều hạt bé hay 1 - 2 hạt to (Roi)

Thế giới có 100 chi, 3000 loài, Phân bố ở Nhiệt đới và á nhiệt đới, chủ yếu châu Mỹ và châu Úc.

Phân loại: Họ có 2 phân họ: Myrtoideae và Leptospermoideae, có quan hệ với Lythraceae và Melastomataceae

Giá trị kinh tế: cho Gỗ, làm gia vị, lấy tinh dầu và ăn quả (Psidium guajava, Rhodomyrtus tomentosa, Eucalyptus spp., Syzygium spp.).

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Myrtales

CÁC CHI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024