Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Moraceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dâu tằm
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Moraceae Link 1831

Cây bụi hoặc cây gỗ, có mủ trắng, có lá kèm lớn bao lấy chồi, khi rụng để lại 1 vòng trên cành.

Cụm hoa có 2 dạng chính: dạng qủa Sung và dạng quả Dâu, dạng bông hình trụ dài hay ngắn hoặc hình đầu

Thế giới có 60 chi 1550 loài, phân bố ở Tập trung ở nhiệt đới và á nhiệt đới, ít khi ở ôn đới.

Việt Nam có 11 chi, 164 loài.

Phân loại: Họ có 6 tông, phân biệt với Urticaceae bởi với noãn đính bên, mủ trắng

Giá trị kinh tế: Lấy gỗ (Morus spp.), ăn quả (Artocarpus spp.), làm thuốc (Ficus racemosa), làm cảnh (Ficus benjamina).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Urticales

CÁC CHI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024