Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Magnoliales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mộc lan
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bộ Mộc lan là một bộ thực vật có hoa. Các phân loại mới nhất đưa vào trong bộ này các họ sau:

    * Họ Magnoliaceae (họ Mộc lan)
    * Họ Myristicaceae (họ Nhục đậu khấu)
    * Họ Degeneriaceae
    * Họ Himantandraceae
    * Họ Annonaceae (họ Na)
    * Họ Eupomatiaceae

Bộ Magnoliales là nhóm cơ sở, thông thường hay được đưa vào thực vật hai lá mầm nhưng dường như chúng có quan hệ họ hàng gần gũi với thực vật một lá mầm hơn là với phần lớn các bộ khác của thực vật hai lá mầm. Trong bộ này thì chi Mộc lan (Magnolia) là chi điển hình cho thực vật có hoa nói chung, vì thế một tên gọi khoa học hợp lệ của ngành thực vật có hoa là Magnoliophyta.

Hệ thống APG

Hệ thống APG (1998) và hệ thống APG II (2003) đặt bộ này trong nhánh magnoliids gồm các họ:

    Họ Annonaceae
    Họ Degeneriaceae
    Họ Eupomatiaceae
    Họ Himantandraceae
    Họ Magnoliaceae
    Họ Myristicaceae


Trong các hệ thống này, do APG công bố, bộ Magnoliales là nhóm cơ sở, loại ra khỏi eudicots.

Các hệ thống sớm hơn

Hệ thống Cronquist (1981) đặt bộ này trong phân lớp Magnoliidae của lớp Magnoliopsida (=thực vật hai lá mầm) bao gồm các họ:
          o Họ Annonaceae
          o Họ Degeneriaceae
          o Họ Eupomatiaceae
          o Họ Himantandraceae
          o Họ Magnoliaceae
          o Họ Myristicaceae
          o Họ Austrobaileyaceae
          o Họ Canellaceae
          o Họ Lactoridaceae
          o Họ Winteraceae

Hệ thống Thorne (1992) đặt bộ này trong siêu bộ Magnolianae, phân lớp Magnoliidae (= thực vật hai lá mầm), trong lớp Magnoliopsida (= thực vật hạt kín) và sử dụng định nghĩa này (bao gồm cả thực vật đặt trong bộ LauralesPiperales bởi các hệ thống khác):
          o Họ Amborellaceae
          o Họ Annonaceae
          o Họ Aristolochiaceae
          o Họ Austrobaileyaceae
          o Họ Calycanthaceae
          o Họ Canellaceae
          o Họ Chloranthaceae
          o Họ Degeneriaceae
          o Họ Eupomatiaceae
          o Họ Gomortegaceae
          o Họ Hernandiaceae
          o Họ Himantandraceae
          o Họ Illiciaceae
          o Họ Lactoridaceae
          o Họ Lauraceae
          o Họ Magnoliaceae
          o Họ Monimiaceae
          o Họ Myristicaceae
          o Họ Piperaceae
          o Họ Saururaceae
          o Họ Schisandraceae
          o Họ Trimeniaceae
          o Họ Winteraceae

Hệ thống Engler, trong phiên bản cập nhật năm 1964, đặt bộ này trong phân lớp Archychlamydeae trong lớp Dicotyledoneae (=thực vật hai lá mầm) gồm các họ:
          o Họ Amborellaceae
          o Họ Annonaceae
          o Họ Austrobaileyaceae
          o Họ Calycanthaceae
          o Họ Canellaceae
          o Họ Cercidiphyllaceae
          o Họ Degeneriaceae
          o Họ Eupomatiaceae
          o Họ Eupteleaceae
          o Họ Gomortegaceae
          o Họ Hernandiaceae
          o Họ Himantandraceae
          o Họ Illiciaceae
          o Họ Lauraceae
          o Họ Magnoliaceae
          o Họ Monimiaceae
          o Họ Myristicaceae
          o Họ Schisandraceae
          o Họ Trimeniaceae
          o Họ Tetracentraceae
          o Họ Trochodendraceae
          o Họ Winteraceae

Hệ thống Wettstein, phiên bản cuối cùng công bố năm 1935, không sử dụng tên gọi này mặc dù nó có bộ với định nghĩa tương tự với tên gọi Polycarpicae. Nó được đặt trong Dialypetalae trong phân lớp Choripetalae của lớp Dicotyledones.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida

CÁC HỌ
Annonaceae
Magnoliaceae
Myristicaceae

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024