Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lobelia nicotianfolia Heyne ex Roth in Roem. & Schult. 1818-1820 (FCLV, 9:30; CCVN, 3:120)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bã thuốt; Sang dinh; Dinh cu; Lỗ bình lá thuốc lá; Sơn cánh khúc
Tên khác: L.pyramidalis Wall. 1820 (FGI, 3:676; CTVT: 768; CCI: 142).- L. rosea Wall.ex Roxb. 1824 (FGI, 3:675);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Asterales
Họ: Lobeliaceae
Chi: Lobelia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023