Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lobelia chinensis Lour. 1790 (FGI, 3:680, p.p. quoad var. cantonensis Wimm. ex Danguy; FCLV, 9: 36, p.p. ; CCVN, 3:119- "sinensis")
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bán biên liên; Puon suen lien; Lỗ bình trung quốc; Lô biên
Tên khác: L.radicans Thumb. 1794 (FGI, 3: 678);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Asterales
Họ: Lobeliaceae
Chi: Lobelia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024