Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lobelia alsinoides Lamk. 1791 (FCLV, 9:33; CCVN, 3:118)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lỗ bình
Tên khác: L. chinensis auct. (FGI, 3:680, p.p. - excl. var. cantonensis Wimm. ex Danguy; CCVN, 2: 501- "sinensis"), non Lour.(1790). - L.terminalis C.B.Clarke, 1881 (FGI, 3:680). - L.chevalieri Danguy, 1929 (FGI, 3:683). - L.hainanensis Wimmer, 1948.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Asterales
Họ: Lobeliaceae
Chi: Lobelia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024