Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Liriope graminifolia (L.) Baker, 1879 (PROSEA, 12,3)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tóc tiên rừng; Thổ mạch môn
Tên khác: Asparaguss graminifolius L. 1762. - Convallaria spicata Thumb. 1784. - Liriope spicata (Thumb.) Lour. 1790 (FC; 201; FGI, 6:664; CCVN, 3:568);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Liliales
Họ: Convallariaceae
Chi: Liriope

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023