Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lepironia articulata (Retz.) Domin, 1915 (CCVN, 3:705)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói bàng; Bàng
Tên khác: Restio articulatus Retz. 1786. - Lepironia mucronata Rich. 1805 [FGI, 7:179, incl. var. compressus (Boeck) E. Camus (Lepironia compressus Boeck)];

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Lepironia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024