Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Lemnaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bèo tấm (Bèo Cám)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Lemnaceae Gray 1821

Bèo trôi nổi có phiến lá nguyên và nhiều rễ con. không phân biệt thân và lá. cơ quan dinh dưỡng rất giống với thực vật bậc thấp (đặc biệt với các Dương xỉ ở nước)

Hoa trần gồm 1 hoa cái và 1 - 2 hoa đực nằm trong túi do lá hoa tạo nên. Hoa đực có 1 - 2 nhị, hoa cái có bầu 1 ô chứa 1 - 7 noãn, vòi ngắn

Thế giới có 4 chi, 25 loài, phân bố ở Toàn cầu ở nước ngọt.

Việt Nam có 3 chi, 7 loài.

Phân loại: Họ này gần với Araceae. Cấu trúc Lemnaceae già giống với cây con Pistia (Araceae) và chắc chắn nó tiến lên từ Pistia bằng sự thành thục rất sớm.

Giá trị kinh tế: Làm thức ăn cho cá, cho lợn và chim nước (Lemna minor hay Wolffia arrhiza).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Acorales

CÁC CHI
Lemna
Lemnaphyllum
Spirodela
Wolffia

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024