Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Kyllinga cylindrica Nees, 1834
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bạc đầu trụ; Cú hoa một rưỡi
Tên khác: Kyllinga sesquiflora Torr. 1836 (CCVN, 3: 701). - Cyperus sesquiflorus (Torr. ) Mattf. &Kuk. 1936 (CCNVN, 2:797). - Cyperus sesquiflorus var. cylindricus (Nees) Kuk. 1936 (CCNVN, 2:797). - Kyllinga cylindra var. subtriceps Nees, 1834 . - Kyllinga odorata ssp. cylindrica (Wight) T. Koyama sec. Phamh. 1993 (CCVN, 3:700). - Cyperus sesquiflorus var. subtriceps (Nees) T. Koyama, 1961;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Kyllinga

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024