Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Humulopsis scanders (Lour.) Grudz. 1988
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sàn sạt; Hốt bố leo; Luật thảo
Tên khác: Antidesma scandens Lour. 1790. - Humulus scandens (Lour.) Merr. 1935 (CCVN, 2:664). - Humulus japonicus Sieb. & Zucc. 1843 (FGI, 5:691; CTVT7: 533);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Urticales
Họ: Cannabaceae
Chi: Humulopsis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024