Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LỚP

Tên Khoa học: Gingkopsida
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bạch quả
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Lớp Bạch quả (danh pháp khoa học: Ginkgoopsida, đôi khi viết thành Ginkgopsida) là lớp thực vật hạt trần duy nhất của ngành Bạch quả (Ginkgophyta). Lớp này có lẽ đã xuất hiện trong thời gian cuối kỷ Than Đá hay đầu kỷ Permi (khoảng 290 Ma), và ngày nay đại diện duy nhất còn sinh tồn đã biết là bạch quả (Ginkgo biloba), mà vì lý do như đã nói trên, đôi khi được coi như là hóa thạch sống. Tuy nhiên, trước đây thì các đại diện của một vài họ khác cũng đã từng tồn tại.

Số lượng loài lớn nhất của lớp Ginkgoopsida có trong giai đoạn từ kỷ Trias tới kỷ Phấn Trắng. Trong kỷ Jura đã xuất hiện chi Ginkgo (bạch quả). Từ kỷ Jura tới kỷ Phấn Trắng thì lớp Ginkgoopsida có phân bố rộng khắp thế giới và vì thế có thể có các hóa thạch của các loài có quan hệ họ hàng gần gũi với chi Ginkgo tại Trung Âu. Do lịch sử phát triển lâu dài của mình cũng như một loạt các đặc trưng nguyên thủy, nên bạch quả (Ginkgo biloba) có thể coi là hóa thạch sống cổ nhất trong giới thực vật, để miêu tả chi tiết mọi họ hàng đã biến mất của nó.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Ginkgophyta

CÁC BỘ
Ginkgoales

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024