Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Gastrochilus kadooriei Kumar, S.W.Gale, Kocyan, G.A.Fisch. & Aver.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

 

FIGURE 1. Gastrochilus kadooriei
A. Plant habit. B. Plant with inflorescence. C–E. Variation in leaf apices. F–H. Front, partial and  side view of flower. I–K. Front, partial and side views of labellum with column and ovary. L. Sepals and petals. M. Labellum. N.  Pollinarium. O. Anther cap. 

 

FIGURE 2.Gastrochilus kadooriei
A. Plant in habit. B. Plant with inflorescence. C. Close-up of flower (front view). D. Side view of  flower. E–F. Petals and sepals, showing colour pattern and venation. G. Labellum with column and ovary. H–J. Variation in leaf apices.  K. Anther cap. L. Pollinarium.
[Drawn by P. Kumar from live specimens and Kumar 12022]

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Gastrochilus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024