HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with
SPECIES

Scientific name: Gaertnera junghuhniana Miq.
English name:
Vietnamese name: Gạt bao
Other name:

DESCRIPTION

Gạt bao là loài thuộc họ Cà phê (Rubiaceae) và được ghi nhận ở độ cao 900 m trong kiểu rừng thường xanh của khu BTTN Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa.

Đây là loài ghi nhận mới bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam, và được đăng tải trên tạp chí chuyên ngành: Acta Phytotax. Geobot., tập 67, số 2, trang 127–130, tháng 7/2016.

PHOTOS

Gaertnera junghuhniana - 1.D.V.Son.jpg at www.BotanyVN.com

Photo 1. Gaertnera junghuhniana - 1.D.V.Son.jpg

 

Gaertnera junghuhniana - 2.D.V.Son.jpg at www.BotanyVN.com

Photo 2. Gaertnera junghuhniana - 2.D.V.Son.jpg

 

SCIENTIFIC CLASSIFICATION
Kingdom: Plantae
Division: Magnoliophyta
Class: Magnoliopsida
Order: Gentianales
Familia: Rubiaceae
Genus: Gaertnera

PARAMETERS

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024