Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Fimbristylis ovata (Burm. f.) J. Kern, 1967 (CCVN, 3: 649)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói (Cỏ) quăn đầu ruồi; Cỏ đầu ruồi; Mao thư đầu ruồi
Tên khác: Carex ovata Burm. f. 1768. - Fimbristylis monostachyos Hassk. 1848 (FGI, 7: 122);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Fimbristylis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024