Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Fimbristylis nelmesii J. Kern, 1958 (CCVN, 3: 663)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói (Cỏ) quăn nelmes; Mao thư nelmes
Tên khác: Tylocarya cylindrostachya Nelmes, 1949 [non Fimbristylis cylindrostchya Steud. 1855];

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Fimbristylis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024