Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Dendrobium transparens Wall. ex Lindl.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hoàng thảo mờ
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Habitat, phenology and conservation status

Trunk and branch epiphyte. Broad-leaved evergreen dense humid forests. 500–1500 m. Fl. March–May.

Rare.

Estimated IUCN Red List status – DD.

Distribution

Vietnam: northwestern provinces allied to Laotian border.

Nepal, Bhutan, N. India, Bangladesh, Myanmar, NW. Laos.

ẢNH

Dendrobium transparens on Taiwania 61(4).jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Dendrobium transparens on Taiwania 61(4).jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Dendrobium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024