HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with
CLASS

Scientific name: Chrysomonoflagelaphyceae
English name:
Vietnamese name: Tảo vàng ánh một roi
Other name:

DESCRIPTION

Đặc điểm khác biệt của lớp là dạng mônát và giai đoạn chuyển động của các loài có tản dinh dưỡng không phải mônát là chỉ có một roi. Tản là dạng mônát sống đơn độc hay sống thành tập đoàn dạng ễ, dạng palmella hay dạng hợp bào. Tảo sống tự do hay bám. Một số có dạng hạt hay dạng sợi hoặc dạng bản. Một số có vòng rễ ở đầu sau tế bào hay một cổ áo bằng chất nguyên sinh bao quanh roi ở đầu trước.

SCIENTIFIC CLASSIFICATION
Kingdom: Plantae
Division: Chrysophyta

LIST OF ORDINES

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2021