HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with
CLASS

Scientific name: Chrysoaflagellaphyceae
English name:
Vietnamese name: Tảo vàng ánh lông roi
Other name:

DESCRIPTION

Tản là tế bào trãn sống trong các tập đoàn palmella, là dạng hạt có vách tế bào sống đơn độc hay sống thành tập đoàn, một số có dạng sợi hay dạng bản. Trong chu trình sống không có giai đoạn chuyển động. Khi sinh sản có thể hình thành dạng amíp. Bộ  Chrysococcales có tản là các tế bào trãn sống thành tập đoàn dạng palmella; bộ Rhizochrysidales có tản dạng rễ sống đơn độc hay sống thành tập đoàn, trãn hay có vỏ cửng; Stichogloeales có tản dạng hạt, có vách tế bào, sống đơn độc hay sống thành tập đoàn; Phaeoplacales có tản dạng sợi hay dạng băn, có vách tế bào.

SCIENTIFIC CLASSIFICATION
Kingdom: Plantae
Division: Chrysophyta

LIST OF ORDINES

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024