Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Chenopodiaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Rau muối (Kinh giới)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Chenopodiaceae Vent. 1799

Cây thảo lá đơn mọc cách, không lá kèm thường mang tuyến hay phấn.

Cụm hoa xim co. Hoa chủ yếu mẫu 5 - 4, không cánh hoa; bầu trên 1 ô, 1 noãn, đính gốc.

Quả khô có đài tồn tại.

Thế giới có 100 / 1500, phân bố ở Ôn đới, á nhiệt đới đặc biệt trên đất cát khắp thế giới

Việt Nam có 7 chi, trên 10 loài.

Phân loại: 100 chi chia làm 2 tông chính trên cơ sở dạng phôi: Cyclolobeae (phôi dạng vòng) và Spirolobeae (phôi dạng xoắn).

Giá trị kinh tế: Beta vulgaris là loài cung cấp đường, một số làm rau hay làm thuốc, làm cảnh

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Caryophyllales

CÁC CHI
Arthrocnemum
Atripex
Beta
Chenopodium
Kochia
Spinacia
Suaeda

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024