HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with
CLASS

Scientific name: Archeopteridopsida
English name:
Vietnamese name: Dương xỉ cổ
Other name:

DESCRIPTION

Gồm những đại diện đã hoá thạch sống ở kỷ Devo - Carbon.

Kích thước không lớn lắm, có lá lớn dạng kép lông chim hai lần, gân lá hình quạt, phân đôi, hoặc lá xẻ thuỳ hay lá nguyên.

Trung trụ hình ống.

Túi bào tử sắp đơn độc hay tập trung thành cụm trên các chồi tiêu giảm. Bào tử khác nhau. Bào tử lớn bằng 0,5 x 2 mm; bào tử nhỏ 0,2 x 2 mm và có số lượng nhiều hơn (100). Vách túi có nhiều lớp tế bào, chưa có vòng cơ để mở.

Phân loại: Gồm 1 bộ, 1 họ, 3chi. Đại diên là chi Archaeopteris.

SCIENTIFIC CLASSIFICATION
Kingdom: Plantae
Division: Pteridophyta

LIST OF ORDINES

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2021