Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Alismatales
Tên tiếng Anh: Alismatales
Tên tiếng Việt: Trạch tả
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bộ Trạch tả là một bộ thực vật có hoa. Bộ này trong bất kỳ hệ thống phân loại nào đều bắt buộc phải có họ Trạch tả (Alismataceae).

Hệ thống APG II năm 2003 (không thay đổi từ hệ thống APG năm 1998) gắn bộ này vào nhánh monocots (thực vật một lá mầm) gồm các họ:

          Họ Alismataceae - trạch tả (mã đề nước)
          Họ Aponogetonaceae - thủy ung
          Họ Araceae - ráy, khoai môn, khoai nước, thiên nam tinh
          Họ Butomaceae - cỏ lận
          Họ Cymodoceaceae - cỏ kiệu, cỏ năn, cỏ đốt tre, cỏ hẹ
          Họ Hydrocharitaceae - lá sắn, cỏ nhật, tóc tiên nước
          Họ Juncaginaceae - thủy mạch đông
          Họ Limnocharitaceae - nê thảo (kèo lèo, cù nèo)
          Họ Posidoniaceae - cỏ biển (tên gọi này chia sẻ với các họ khác như Cymodoceaceae, Hydrocharitaceae, Ruppiaceae, Zosteraceae)
          Họ Potamogetonaceae - rong mái chèo
          Họ Ruppiaceae - cỏ kim
          Họ Scheuchzeriaceae - cỏ băng chiểu
          Họ Tofieldiaceae - nham xương bồ
          Họ Zosteraceae - rong lá lớn

Theo định nghĩa này thì bộ Trạch tả bao gồm 4.490 loài trong 166 chi của 14 họ[1], tuy nhiên hiện tại đã sáp nhập họ Limnocharitaceae vào trong họ Alismataceae, với sự phân bổ rộng khắp thế giới. Phần lớn các họ là các loài cây thân thảo, hay được tìm thấy trong các môi trường nước. Hoa của chúng thường được sắp xếp thành cụm hoa và các hạt chín thiếu nội nhũ.

Sự lệch hướng lớn nhất từ các hệ thống phân loại cũ (xem dưới đây) là việc đưa vào của họ Araceae. Khi thêm họ này vào thì bộ Trạch tả được tăng lên đáng kể về số lượng loài. Một mình họ Araceae chứa khoảng 106 chi với khoảng 4.025 loài[2] trong khi các họ còn lại cùng nhau chỉ có chưa tới 500 loài.

Hệ thống Cronquist năm 1981 đặt bộ này trong phân lớp Trạch tả (Alismatidae) của lớp thực vật một lá mầm (Liliopsida) gồm các họ:

          Họ Alismataceae
          Họ Butomaceae
          Họ Limnocharitaceae

Phân lớp Trạch tả của hệ thống Cronquist khá phù hợp với bộ Alismatales theo định nghĩa của APG, trừ đi họ Araceae.

Hệ thống Dahlgren đặt bộ này trong siêu bộ Alismatanae thuộc phân lớp Liliidae trong lớp Magnoliopsida, gồm các họ:

          Họ Alismataceae
          Họ Aponogetonaceae
          Họ Butomaceae
          Họ Hydrocharitaceae
          Họ Limnocharitaceae

Siêu bộ Alismatanae trong hệ thống Dahlgren khá phù hợp với bộ Alismatales theo định nghĩa của APG, trừ đi họ Araceae.

Hệ thống Wettstein, phiên bản cuối vào năm 1935, hay hệ thống Engler, cập nhật năm 1964, sử dụng tên gọi Helobiae cho bộ này.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida

CÁC HỌ
Alismataceae
Aponogetonaceae
Araceae
Cymodoceaceae
Hydrocharitaceae
Limnocharitaceae
Najadaceae
Potamogetonaceae
Ruppiaceae
Zosteraceae

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024