HomePage   News&Events   Database    Register   About Us   Search: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Compatible with
FAMILY

Scientific name: Aizoaceae
English name:
Vietnamese name: Phiên hạch (Hải châu, Cỏ đắng)
Other name:

DESCRIPTION

Aizoaceae Rudolphi 1830

Cỏ bé, mọc ven biển và trên ruộng bỏ hoang. Lá mọc đối.
Cụm hoa xim. Hoa đều lưỡng tính, mẫu 5 - 3 ở tất cả các vòng trừ cánh hoa thiếu, 3 - 5 vòi nhụy. Thế giới có 10 chi, 2450 loài, phân bố ở Liên nhiệt đới trừ miền Trung của Nam Phi đến châu Á, châu Mỹ, châu Âu.

Việt Nam có 2 chi, 2 loài.
Phân loại: Nó chia thành 5 phân họ, 4 trong đó dựa trên phức hệ Mesem - bryanthemum. Chi này được tách thành 125 chi và khoảng 2000 loài. Một vài tác giả coi chi này như một họ tách biệt. Họ này thuộc về Caryophyllales.

Giá trị kinh tế: Làm cảnh, làm rau ăn (Glinus oppositifolius).

SCIENTIFIC CLASSIFICATION
Kingdom: Plantae
Division: Magnoliophyta
Class: Magnoliopsida
Order: Caryophyllales

LIST OF GENUS
Sesuvium
Trianthema

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024