Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Vitex helogiton thuộc chi Vitex
 2. Vitex limonifolia thuộc chi Vitex
 3. Vitex negundo thuộc chi Vitex
 4. Vitex peduncularis thuộc chi Vitex
 5. Vitex pierreana thuộc chi Vitex
 6. Vitex pierrei thuộc chi Vitex
 7. Vitex pinnata thuộc chi Vitex
 8. Vitex quinata thuộc chi Vitex
 9. Vitex rotundifolia thuộc chi Vitex
 10. Vitex stylosa thuộc chi Vitex
 11. Vitex trifolia thuộc chi Vitex
 12. Vitex tripinnata thuộc chi Vitex
 13. Vitex vestita thuộc chi Vitex
 14. Vitis balansaeana thuộc chi Vitis
 15. Vitis floxuosa thuộc chi Vitis
 16. Vitis labrusca thuộc chi Vitis
 17. Vitis pentagona thuộc chi Vitis
 18. Vitis piasezkii thuộc chi Vitis
 19. Vitis retordii thuộc chi Vitis
 20. Vitis vinifera thuộc chi Vitis


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024