Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC HỌ THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Lamiaceae thuộc bộ Lamiales
 2. Lardizabalaceae thuộc bộ Ranunculales
 3. Lauraceae thuộc bộ Laurales
 4. Lecythidaceae thuộc bộ Myrtales
 5. Leeaceae thuộc bộ Vitales
 6. Lemnaceae thuộc bộ Acorales
 7. Lentibulariaceae thuộc bộ Lamiales
 8. Liliaceae thuộc bộ Liliales
 9. Limnocharitaceae thuộc bộ Alismatales
 10. Linaceae thuộc bộ Geraniales
 11. Lindsaeaceae thuộc bộ Polypodiales
 12. Lobeliaceae thuộc bộ Asterales
 13. Loganiaceae thuộc bộ Gentianales
 14. Lomariopsidaceae thuộc bộ Aspleniales
 15. Loranthaceae thuộc bộ Santalales
 16. Lowiaceae thuộc bộ Zingiberales
 17. Lycopodiaceae thuộc bộ Lycopodiales
 18. Lythraceae thuộc bộ Myrtales
Xem Tất cả
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024