Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC HỌ THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Balanophoraceae thuộc bộ Santalales
 2. Balsaminaceae thuộc bộ Geraniales
 3. Barclayaceae thuộc bộ Nymphaeales
 4. Basellaceae thuộc bộ Caryophyllales
 5. Begoniaceae thuộc bộ Cucurbitales
 6. Berberidaceae thuộc bộ Ranunculales
 7. Betulaceae thuộc bộ Fagales
 8. Bignoniaceae thuộc bộ Lamiales
 9. Bixaceae thuộc bộ Violales
 10. Blechnaceae thuộc bộ Polypodiales
 11. Bombacaceae thuộc bộ Malvales
 12. Bonnetiaceae thuộc bộ Theales
 13. Boraginaceae thuộc bộ Solanales
 14. Brassicaceae thuộc bộ Capparales
 15. Bretschneideraceae thuộc bộ Sapindales
 16. Bromeliaceae thuộc bộ Bromeliales
 17. Buddlejaceae thuộc bộ Lamiales
 18. Burmanniaceae thuộc bộ Dioscoreales
 19. Burseraceae thuộc bộ Sapindales
 20. Buxaceae thuộc bộ Buxales
Xem Tất cả
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024