Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC HỌ THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Betulaceae thuộc bộ Fagales
 2. Bignoniaceae thuộc bộ Lamiales
 3. Bixaceae thuộc bộ Violales
 4. Blechnaceae thuộc bộ Polypodiales
 5. Bombacaceae thuộc bộ Malvales
 6. Bonnetiaceae thuộc bộ Theales
 7. Boraginaceae thuộc bộ Solanales
 8. Brassicaceae thuộc bộ Capparales
 9. Bretschneideraceae thuộc bộ Sapindales
 10. Bromeliaceae thuộc bộ Bromeliales
 11. Buddlejaceae thuộc bộ Lamiales
 12. Burmanniaceae thuộc bộ Dioscoreales
 13. Burseraceae thuộc bộ Sapindales
 14. Buxaceae thuộc bộ Buxales
 15. Cabombaceae thuộc bộ Nymphaeales
 16. Cactaceae thuộc bộ Caryophyllales
 17. Caesalpiniaceae thuộc bộ Fabales
 18. Callitrichaceae thuộc bộ Lamiales
 19. Calycanthaceae thuộc bộ Laurales
 20. Campanulaceae thuộc bộ Asterales


Tất cả A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024