Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Siliquamomum phamhoangii Luu H.T. & Tran H.D.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sa nhân phạm hoàng
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Siliquamomum phamhoangii (Zingiberaceae) is described and illustrated as a new species from Kon Ka Kinh National Park in the Central Highlands, Vietnam. The new species is characterized by a combination of petiolate leaves, mostly yellow flowers, 3-lobed white calyx, ovate labellum, short anther crest and lateral staminodes connate to labellum in basal 1/3

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Zingiberales
Họ: Zingiberaceae
Chi: Siliquamomum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2019